079 363 2905

Masterclass Veranderkunde 2017

Organisaties worden steeds meer en heftiger geconfronteerd met verandering. Daarom kan je er maar beter goed in zijn. Tegelijkertijd hebben managers van vandaag weinig tijd, behoefte aan praktische scholing en voldoende diepgang om toegevoegde waarde op te leveren. Je bent een business gerichte IT professional – programma-, projectmanager, business analist, scrum master, etc. De organisaties waarin je werkzaam bent zijn bezig met verandering, of wellicht ben je van mening dat ze een verandertraject zouden moeten starten. In beide gevallen geldt: hoe doe je dat? Verandering is niet eenvoudig. 70% van de geplande verandering mislukt. Hoe komt dat? Maar vooral: wat kun jij doen om dit in goede banen te leiden?

Doelgroep

Je bent een business gerichte IT professional – programma-, projectmanager, business analist, scrum master, etc. De organisaties waarin je werkzaam bent zijn bezig met verandering, of wellicht ben je van mening dat ze een verandertraject zouden moeten starten. In beide gevallen geldt: hoe doe je dat? Verandering is niet eenvoudig. 70% van de geplande verandering mislukt. Hoe komt dat? Maar vooral: wat kun jij doen om dit in goede banen te leiden?

De RibbonWood Masterclass is een speciale editie van de succesvolle Masterclass Veranderkunde. Deze editie is gericht op de business gerichte IT professional: programmamanager, projectmanager, business analist, scrum master, etc.

Inhoud

Top-down en bottom-up

Een goed verandertraject heeft een sterk draagvlak. Dit betekent dat verandering met de mensen van de werkvloer (bottom-up) bedacht moet worden zodat ze zelf het nieuwe perspectief kunnen definiëren. Daarbij is het doel vaak wel gedefinieerd, maar het toch niet voldoende duidelijk om als helder baken te dienen. De weg naar dat doel toe is minstens net zo ingewikkeld en niet voorspelbaar. Tegelijkertijd ziet de RvB/ directie het liefst een planbaar traject waarin doelen gehaald worden (top-down). Ondertussen spelen er uitdagingen met weerstand, interne politiek, successen, mislukkingen en meestal veel ‘gedoe’.

10s Framework voor Agile Veranderen

De meest concrete methodiek op dit gebied is het 10s framework. Dit is een framework voor Agile Veranderen. Het prettige van het toepassen van de Agile principes is dat Agile zeer goed om kan gaan met de lastige combinatie van top-down en bottom-up, maar ook met onzekerheid. Daarmee blijkt Agile een fantastisch concept voor Verandertrajecten.

Certificering 10s

Met het (succesvol) volgen van deze masterclass kwalificeer je je voor certificering van het 10s framework en een jaar lang registratie als 10s-practitioner. Je verkrijgt daarmee het recht het framework toe te passen; je krijgt toegang tot een groeiend aantal formats, voorbeelddocumenten en cases; en je bent lid van de community rondom het Change Management Framework waarmee je met gelijkgestemden ervaringen kunt uitwisselen.

Deelnemers van bedrijven als Achmea, ABN AMRO, NS, AFKLM, Essent, AMC, Allianz, KPN, e.a. gingen je al voor. Deze waren allemaal zeer enthousiast. Ze vonden de MC prettig kort, toch met voldoende diepgang; praktisch; en prettig om te werken met concrete cases.

Programma

De Masterclass bestaat uit vier sessies. De vier sessies sluiten aan bij de vier basisstappen van de 10S-methode (observeren, begrijpen, ontwerpen en implementeren). Elk van de sessies zal worden opgebouwd met eerst een stuk inbreng vanuit de praktijk van de deelnemers (de drie cases), reflectie vanuit de theorie op die praktijk en vervolgens theoretische input voor het onderwerp van de volgende sessie. De drie geselecteerde cases zullen in het programma steeds terug komen. Deelnemers (niet zijnde de casushouders) kiezen aansluiting bij die casus die zij het meest relevant achten.

Veranderkunde sessie 1:Theoretisch kader, observatie en diagnose

De Masterclass gaat over veranderen en organisaties. De eerste sessie zullen we beginnen met deze twee begrippen. Wat houdt dat in veranderen, welke soorten zijn er? Wat is een organisatie nu eigenlijk? Het zal blijken dat je daar op veel manieren naar kunt kijken. Een succesvolle organisatieverandering begint dan ook met begrip voor het feit dat er ook verschillend naar gekeken zal worden. Wat voor de één volstrekt voor de hand ligt, zal voor een ander zeer onlogisch zijn. Deze diversiteit in perceptie maakt verandering lastig. Dit begint al bij de diagnose, de observatie. Er zijn verschillende ‘brillen’ waardoor je kunt kijken, steeds met een andere uitkomst. Aan de hand van ervaringen van deelnemers met verandering in hun organisaties zullen de verschillen worden behandeld. De theoretische input in de eerste sessie zal gaan over de diverse, vaak psychologische aspecten die in een verandertraject aan de orde komen. Vervolgens zal met name de focus liggen op de diagnose, de eerste stap bij verandering. Hoe kun je een diagnose stellen, wat komt er zoal bij kijken. De deelnemers gaan in de periode tussen de eerste en tweede sessie een eigen diagnose stellen in groepjes van 3 deelnemers voor één van de gekozen cases. Zij zullen daarbij waar nodig ondersteund worden door de begeleider van de Masterclass. 

Veranderkunde sessie 2: Betekenis van de diagnose en ontwerp

De resultaten van de groepjes van deelnemers die in de tussenperiode een diagnose hebben

gemaakt, worden gepresenteerd. De overige deelnemers zullen daarop feedback geven. De casus wordt gebruikt om de verschillen in benadering, in bril, en in uitgangspunt te bespreken. Doel is niet goed en fout helder te krijgen, maar wel duidelijk te krijgen dat elke verandersituatie uniek is en daarmee om een unieke aanpak vraagt. Resultaat is dat de aanpak van een diagnose door de praktijkvoorbeelden voor de deelnemers meer gaat leven, en dat zij zelf een eigen aanpak kunnen bepalen in hun eigen deelorganisatie. De theoretische input van de 2e sessie richt zich op het geven van betekenis aan de diagnose en het ontwerpen van de beoogde verandering. De veranderstrategie is vervolgens de meest bepalende stap in de aanpak. Op basis van de diagnose en de veranderopgave moet gekozen worden voor de meest effectieve hefboom om daadwerkelijk iets veranderd te krijgen. Als huiswerk zullen alle deelnemers (in dezelfde groepjes) worden gevraagd in de tussenperiode tussen de 2e en 3e sessie een visie op te stellen (wat gaat er nu wél goed,

externe reden voor verandering; veranderdoel(en); implementatie strategieën).

Veranderkunde sessie 3: Implementeren

De derde sessie staat in het teken van implementatie van de daadwerkelijke veranderacties. Wat doe je om verandering voor elkaar te krijgen en hoe stuur je een verandertraject succesvol aan met behulp van de 10S-methode. Natuurlijk beginnen we met de terugkoppeling van de opgestelde visies. Na de eerste feedback door de overige deelnemers zal er theoretische input zijn over sturing van een verandering. De deelnemers zullen als adviseur optreden van hun collega’s: hoe kunnen zij de kans maximaliseren dat hun verandering tot een goed resultaat leidt. Tussen de 3e en 4e sessie krijgen de deelnemers de opdracht individueel een overall programmaplan te maken voor de casus waaraan zij hebben gewerkt (als inbrenger of als adviseur). Dit plan van aanpak is de toets om voor certificering te kwalificeren, en zal op kwaliteit worden beoordeeld door de begeleider van de masterclass.

Veranderkunde sessie 4: De aanpak en certificering

De laatste sessie staat volledig in het teken van de plannen van aanpak. Naast de begeleider van de eerste drie sessies zal een tweede begeleider aanwezig zijn. Samen vormen zij de fictieve directie aan wie de plannen moeten worden gepresenteerd. Voor elk van de drie cases zal eerst de casushouder diens plan van aanpak presenteren, waarna de teamleden dit kunnen aanscherpen met eventueel een eigen invalshoek. De ‘directie’ zal directe feedback geven: is het overtuigend, is het genoeg om van start te gaan. De laatste sessie zal feestelijk worden afgesloten met het overhandigen van de persoonlijke certificaten aan de deelnemers.

Bijeenkomsten en Praktisch

Trainingsduur

4 avonden, elke twee weken 1 sessie (11 oktober, 25 oktober, 8 November en 22 November 2017)

Kosten En Voorwaarden

Van u wordt gevraagd uw eigen specifieke situatie als verandercasus in te brengen. Omdat er ruimte is voor drie cases, zal de begeleider een keuze maken uit de ingediende praktijksituaties. Wanneer uw casus geselecteerd wordt, is de masterclass daarmee voor een groot deel toegesneden op uw problematiek. Maar ook als uw praktijkcasus niet wordt behandeld zal er aandacht zijn voor uw organisatie. Na afloop van de masterclass zal de begeleider bij u langskomen om (nog meer) de koppeling te maken tussen hetgeen in de masterclass aan de orde is gekomen, en uw praktijk. U krijgt een persoonlijke adviessessie (ongeveer 2 uur) om het geleerde optimaal in de eigen situatie toe te kunnen passen.

normaal 1495,-, voor Maten 995,-

Extra Informatie

Masterclass vindt plaats op de woensdagavonden met een tussenpoze van 2 weken.